ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου΄ και Άννης Σακελλαρίου, 

Έχοντες υπόψη:

1) Τις από 15.1.63 και 27.5.1968 ιδιόχειρες διαθήκες του Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου, 2) Το υπ’ αριθ. 38/13.1.1968 Β. Δ/γμα με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση τον Ιδρύματος και κυρώθηκε ο Οργανισμός του και όπως αυτός τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τα Προεδρικά Δ/γμα 52/4.2.75 (ΦΕΚ 19Α/10.2.75) και το από 5.10.65 (ΦΕΚ864 Β 19.10.55) και 3) Τον Νόμο 4182/2013, η Διοικούσα Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου & Αννης Σακελλαρίου»

προκηρύσσει:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την κάτωθι υποτροφία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη συντακτική πράξη, μία (1) υποτροφία σε πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών ΑΕΙ της χώρας, που έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η μηνιαία υποτροφία ανέρχεται στα 180 ευρώ, για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η καταγωγή (η οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι από την τέως επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτύνιου, από τις λοιπές επαρχίες τον Νομού ή από όλη την επικράτεια), ο βαθμός εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, ο βαθμός Λυκείου καθώς και η Διαγωγή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση, όπου να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail)

2) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό άνω του 18,5,

3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, όπου να αναγράφεται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης,

4) Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή εισαγωγής,

5) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Δημοτολογίου Δήμου Γορτυνίας ή Δήμου Μεγαλόπολης (για τη Δ.Ε. Γόρτυνος) του υποψηφίου, από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή του ιδίου ή του γονέα από την τ.επαρχία Γορτυνίας,

6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου και

7) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 εδ. ζ της διαθήκης ο αποκτών την υποτροφία, υποχρεούται να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και στο τέλος εκάστου έτους να υποβάλλει στο Ίδρυμα βεβαίωση της Σχολής του, που να αποδεικνύεται ότι έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα με συνολικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον λίαν καλώς, αλλιώς θα διακόπτεται η υποτροφία.

Περίληψη της προκήρυξης θα καταχωρηθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Επίσης η Διοίκηση του Ιδρύματος θα μεριμνήσει για σχετική ενημέρωση υποψηφίων και στα τοπικά Μ.Μ.Ε. της Αρκαδίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022 (ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Διεύθυνση: Πατησίων 14, 106 77 Αθήνα). Η αίτηση αποστέλλεται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).  Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ. 210.38.27.941 (ώρες 09:00 – 13:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022
Ο Πρόεδρος,

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ