ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 31.03.2022 και ώρα 05:30 μ.μ συγκλήθηκε σε Τακτική συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταται τα επτά, ήτοι τα εξής: 1) Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2) Κουσκουνά Βασιλική, 3) Κανελλόπουλος Δημήτριος, 4) Αγγελοπούλου Δήμητρα 5) Λαγός Δημήτριος, 6) Βασίλης Τσουκαλάς και 7) Σακελλαρίου Κωνσταντίνος, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Τα μέλη ασχολήθηκαν με θέμα ημερησίας διατάξεως την Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2021. Έπειτα από μελέτη όλων των δικαιολογητικών τα οποία ετέθησαν υπ΄όψιν των μελών της Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το λήξαν οικονομικό έτος 2021, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, η επιτροπή

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Ιδρύματος καθώς και τον Ισολογισμό για το οικονομικό έτος 2021, όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες (κατά κατηγορίες, κεφάλαια και άρθρα):

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Α’ ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2021

1. Από ενοίκια διαμερισμάτων 50.208,00 €

2. Από τόκους καταθέσεων 41,00 €

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

1. Έκτακτα έσοδα –

2. Επιστροφή φόρου εισοδήματος –

3. Εισπράξεις εγγυήσεων μισθώσεως διαμερισμάτων –

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.249,00 €

107.813,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2020 107.813,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 158.062,00 €

Α’ ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1 ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού 9.420,00 €

2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Αμοιβές προσωπικού – Φ.Μ.Υ. 10.574,00 €

2. Ασφαλιστικές Εισφορές 4.601,00 €

3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα 225,00 €

2. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα 1.798,00 €

3. Τηλέφωνο, Internet, Διατήρηση Ιστοσελίδας 645,00 €

4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές 407,00 €

5. Λογιστικές υπηρεσίες 1.933,00 €

6. Δικαστικά, δικηγορικά –

7. Ασφάλιστρα ακίνητης περιουσίας 1.860,00 €

4 ΦΟΡΟΙ

1. Φόρος εισοδήματος 6,00 €

2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. 9.161,00 €

3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων 748,00 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

1 ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Εξοπλισμός γραφείου & επισκευές 300,00 €

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Δαπάνες Ιδιοκτητών 862,00 €

2. Συντήρηση διαμερισμάτων και πολυκατοικίας 650,00 €

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΓΟΡΑ LAPTOP-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 969,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ 44.159,00 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2021 113.903,00 €

Για τα ανωτέρω έγινε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αθήνα, 31.03.2022

Η Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλύβας

Τα μέλη:

Κουσκουνά Βασιλική

Κανελλόπουλος Δημήτριος

Αγγελοπούλου Δήμητρα

Λαγός Δημήτριος

Τσουκαλάς Βασίλειος

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου