ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
Α’ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2020  
 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων 47.279,00 €
 2. Από τόκους καταθέσεων 232,00 €
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ  
 1. Έκτακτα έσοδα  269,00 €
 2. Επιστροφή φόρου εισοδήματος 844,00 €
 3. Εισπράξεις εγγυήσεων μισθώσεως διαμερισμάτων 1.300,00 €
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.924,00 €
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2019 111.197,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 161.121,00 €
Α’ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  
 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού 10.620,00 €
2ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  
 1. Αμοιβές προσωπικού – Φ.Μ.Υ. 10.390,00 €
 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 5.011,00 €
3ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 1. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα 388,00 €
 2. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα 1.958,00 €
 3. Τηλέφωνο, Internet, Διατήρηση Ιστοσελίδας 476,00 €
 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές 300,00 €
 5. Λογιστικές υπηρεσίες 1.932,00 €
 6. Δικαστικά, δικηγορικά 
 7. Ασφάλιστρα ακίνητης περιουσίας 1.860,00 €
4ΦΟΡΟΙ  
 1. Φόρος εισοδήματος 35,00 €
 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. 9.161,00 €
 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων 1.571,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
1ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 1. Εξοπλισμός γραφείου & επισκευές 
2ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών 4.609,00 €
 2. Συντήρηση διαμερισμάτων και πολυκατοικίας 4.997,00 €
3ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ 53.308,00 €
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2020  107.813,00 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2020
             
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
   
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 Οικόπεδο και κτίριο διαμερισμάτων στην Καθαρή θέση Ιδρύματος 31/12/20201.611.254
 οδό Νηρηίδων 16, Π. Φάληρο1.514.000 
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
  Πρόβλεψη αρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/132.100
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΛΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου600Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών30 
  Φόρος Εισοδήματος030
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
 Ελληνικό Δημόσιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 0 ΕΦΚΑ724
 Επιστροφή φόρου Εισοδήματος577  
 Λοιποί χρεώστες   
 Οφειλόμενα ενοίκια διαμερισμάτων 0577ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης ακινήτων8.372 
  Προεισπραχθέντα ενοίκια 5108.882
   
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ9.636
 Ταμείο277  
 Καταθέσεις όψεως 22.536  
 Καταθέσεις προθεσμίας85.000107.813 
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1.622.990ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ1.622.990