ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 – ΑΘΗΝΑ – T.K. 10677
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Α’ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2021  
 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων 42.200,00 €
 2. Από τόκους καταθέσεων 300,00 €
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ  
 1. Από δωρεές  
 2. Εσοδα από πνευματικά δικαιώματα βιβλίων 50,00 €
 3. Εισπράξεις εγγυήσεων ενοικιαστών  
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.550,00 €
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2021 (πρόβλεψη) 105.000,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 147.550,00 €
    
Α’ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  
 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού 9.420,00 €
2ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  
 1. Αμοιβές προσωπικού – Φ.Μ.Υ. 10.600,00 €
 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 5.500,00 €
3ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 1. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα 600,00 €
 2. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα  2.200,00 €
 3. Τηλέφωνο, Internet, Διατήρηση Ιστοσελίδας 800,00 €
 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές 800,00 €
 5. Λογιστικές υπηρεσίες 2.200,00 €
 6. Δικαστικά, δικηγορικά 800,00 €
 7. Ασφάλιστρα ακινήτου περιουσίας 2.000,00 €
4ΦΟΡΟΙ  
 1. Φόρος εισοδήματος 2.500,00 €
 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. 9.200,00 €
 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων 3.000,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
1ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 1. Εξοπλισμός γραφείου & επισκευές 500,00 €
2ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών 2.000,00 €
 2. Συντήρηση διαμερισμάτων και πολυκατοικίας 5.000,00 €
3ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  2.000,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ 59.120,00 €
 Παρ/ση άρθρ.65 παρ.2  Ν.4182/13: (ειδική παρακράτηση  5o/oo φόρου επί εσόδων Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων)  
      Επί εσόδων χρήσεων έως 31.12.20201.850,00 € 
      Επί εσόδων χρήσεως 2021250,00 €2.100,00 €
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2021 (πρόβλεψη) 86.330,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ  148.000,00 €