ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Α’ ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ
1ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
   1. Από ενοίκια διαμερισμάτων46.032
 1α. Από ενοίκια προηγούμενων χρήσεων0
   2. Από τόκους καταθέσεων468
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 1. Από δωρεές0
 2. Απρόβλεπτα (επιστροφή φόρου εισοδήματος)486
 3. Εισπράξεις εγγυήσεων ενοικιαστών0
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ46.986
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2018115.835
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ162.821
   
Α’ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού10.860
2ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 1. Αμοιβές προσωπικού 10.354
 2. Ασφαλιστικές εισφορές5.044
3ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 1. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα 434
 2. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα1.927
 3. Τηλέφωνο, Internet, Ιστοσελίδα, Διάφορα1.027
 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές/έκδοση βιβλίου3.101
 5. Λογιστικές υπηρεσίες1.932
 6. Δικαστικά, δικηγορικά0
 7. Ασφάλιστρα ακίνητης περιουσίας1.865
4ΦΟΡΟΙ 
 1. Φόρος εισοδήματος και τόκων καταθέσεων3.507
 2.ΕΝ.Φ.Ι.Α.9.161
 3. ΦΠΑ Εξόδων – Παγίων830
ΕΚΤΑΚΤΑ
1ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 1. Εξοπλισμός γραφείου0
 2. Επισκευή εξοπλισμού γραφείου0
2ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών1.582
 2.Συντήρηση διαμερισμάτων και πολυκατοικίας0
3ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 Διάφορες0
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ51.624
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2019111.197

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 – ΑΘΗΝΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019
             
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
   
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 Οικόπεδο και κτίριο διαμερισμάτων στην Καθαρή θέση Ιδρύματος 31/12/20191.615.945
 οδό Νηρηίδων 16, Π. Φάληρο1.514.000 
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
  Πρόβλεψη αρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/131.850
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΛΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου600Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών53 
  Φόρος Εισοδήματος053
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
 Ελληνικό Δημόσιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 612 ΕΦΚΑ724
 Επιστροφή φόρου Εισοδήματος7751.387  
 Λοιποί χρεώστες   
 Οφειλόμενα ενοίκια διαμερισμάτων 1.0462.433ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης ακινήτων9.658
   
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ10.435
 Ταμείο1.193  
 Καταθέσεις όψεως 25.004  
 Καταθέσεις προθεσμίας85.000111.197 
   
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1.628.230ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ1.628.230
  
Αθήνα, 04/03/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ