Προκήρυξη υποτροφιών 2019-2020

Έχοντες υπόψη:

1) Τις από 15.1.63 και 27.5.1968 ιδιόχειρες διαθήκες τον Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου.

2) Το υπ’ αριθ. 38/13.1.1968 Β. Δ/γμα με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση τον Ιδρύματος και κυρώθηκε ο οργανισμός τον και όπως αυτός τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τα Προεδρικά διατάγματα 52/4.2.75 (ΦΕΚ 19Α/10.2.75) και το από 5.10.65 (ΦΕΚ864 Β 19.10.55).

3) Τον Νόμο 4182/2013

Η Διοικούσα Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου»

Προκηρύσσει:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την κάτωθι υποτροφία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη συντακτική πράξη, για νέο ή νέα που κατάγεται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (γεννηθέντες στη Γορτυνία ή με πατέρα ή μητέρα που γεννήθηκε στη Γορτυνία) και επί ανυπαρξίας Γορτύνιου ή τις λοιπές επαρχίες τον Νομού, ή από όλη την επικράτεια:

Μία (1) υποτροφία σε πρωτοετή σπουδαστή ή σπουδάστρια όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας η οποία έχει αποφοιτήσει το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από το Λύκειο. Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση (δείτε σχέδιο παρακάτω)

2) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 18,5 και πάνω

3) Βεβαίωση εισαγωγής και εγγραφής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου ν’ αναγράφεται ο γενικός βαθμός πρόσβασης,

4) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή (ή του ενός γονέα που να έχει γεννηθεί στην Γορτυνία ή Αρκαδία),

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου και

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 εδ. ζ της διαθήκης ο αποκτών την υποτροφία, υποχρεούται να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και στο τέλος τον έτους να υποβάλλει στο ‘Ίδρυμα βεβαίωση της σχολής του που να έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά του με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, αλλιώς θα διακόπτεται η υποτροφία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019 (ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Διεύθυνση: Πατησίων 14, 106 77 Αθήνα).

Περίληψη της προκήρυξης θα καταχωρηθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Επίσης η Διοίκηση του Ιδρύματος θα μεριμνήσει για σχετική ενημέρωση υποψηφίων και στα τοπικά μέσα της Αρκαδίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ. 210.38.27.941 (ώρες 10:00 – 12:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ
Δημοσιογράφος

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ