Ιδρυτικό διάταγμα

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: Ιδρυτικά – Τροποποιητικά – Οργαν.Λειτουργίας

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ:

1.Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38/13.01.1968  (Φ.Ε.Κ.  18.01.1968) περί εγκρίσεως συστάσεως του Ιδρύματος

2.ΠΡΟΕΛΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 52/4.02.1975 (Φ.Ε.Κ. 19/10.02.2015) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Οργανισμού του Ιδρύματος

3.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.1/3.10.1995 (Φ.Ε.Κ. 19.10.1995) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Οργανισμού του Ιδρύματος

1. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38/13.01.1968  (Φ.Ε.Κ.  18.01.1968)

Περί εγκρίσεως συστάσεως κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ και κυρώσεως του Οργανισμού αυτού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εχοντες υπ όψιν: 1) Τας από 15.1.1963 και 27.5.1964 δύο ιδιογράφους διαθήκας του Γεωργίου Θεοδ. Σακελλαρίου. 2) Τα άρθρα 108 και επόμενα του Αστικού Κωδικός, 3) Τα άρθρα 95 και 98 του Α.Ν.2039,39 και 4) Την από 21 Σεπτεμβρίου 1967 γνωμοδότηση· του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, προτάσει των ημετέρων επί των Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον

1. Εγκρίνεται η δια των από 15.1.1963 και 27.5.1964 δύο ιδιογράφων διαθηκών του Γεωργίου Θεοδ. Σακελλαρίου γενομένη σύσταση Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, τελούντος υπό την εποπτείαν των επί των Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργών, συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν.2039 39 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, ως ούτος εκάστοτε ισχύει.

2. Κυρούται ο Οργανισμός αυτού εξ άρθρων ένδεκα (11), καταχωριζόμενος κατωτέρω.

Εις τους αυτούς επί των Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευση· και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 13 Ιανουαρίου 1968
Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ
Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡ.
ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Άρθρον 1
Μορφή νομικού προσώπου – επωνυμία – έδρα – σφραγίς

1. Το δια των από 15.1.1963 και 27.5.1964 δύο ιδιογράφων διαθηκών του Γεωργίου Θεοδ. Σακελλαρίου συσταθέν κοινωφελές Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ αποτελεί νομικόν πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, διεπόμενον υπό των διατάξεων των ως άνω συστατικών πράξεων του Α.Ν.2039 39. ως ούτος εκάστοτε ισχύει, των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων και του παρόντος Οργανισμού.

2. Το Ιδρυμα εδρεύει εν Αθήναις, έχει δε σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν την εν τη πρώτη παραγράφω επωνυμίαν.

Άρθρον 2
Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η εκ των πόρων και εισοδημάτων της περιουσίας του χορήγησις υποτροφιών δια σπουδάς νέων και νεανίδων καταγόμενων εκ της επαρχίας Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και εν ισοτιμία κατά προτίμησιν εκ της γενέτειρας του διαθέτου Διβρίτσης (Δήμητρας) και διακρινομένων δια το εξαίρετον ήθος των και την εις τας σπουδάς των επί-δοσιν.

Εν ανυπαρξία νέων και νεανίδων καταγόμενων εκ των ανωτέρω περιφερειών θα αναζητώνται υπότροφοι εις τας λοιπός επαρχίας του Νομού Αρκαδίας ή εις όλην την Επικράτειαν.

Άρθρον 3
Περιουσία και Πόροι

1. Περιουσία του Ιδρύματος είναι η δια της πρώτης διαθήκης καταλειπο-μένη υπό τον όρον του αναπαλλοτρίωτου, κινητή και ακίνητος τοιαύτη.

2. Πόροι του Ιδρύματος είναι τα εισοδήματα της ως άνω περιουσίας και τυχόν δωρεαί ή άλλαι παροχαί παρ οιουδήποτε δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Άρθρον 4
Διοίκησις του Ιδρύματος

1. Κατά την πρώτην περίοδον λειτουργίας του το Ίδρυμα διοικείται υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ των κ.κ. α) Ιωάννου Παπασταύρου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, β) Δημητρίου Τσιροπινά. Συμβούλου της Επικρατείας, γ) Θεοδώρου Παρασκευοπούλου. τέως Εκπαιδευτικού Συμβούλου, δ) Κων/νου Ρουσσοπούλου, Αρχιτέκτονος και ε) Αναστασίου Καψάνη, δικηγόρου.

2. Αμα τη συστάσει του κατά το άρθρον 10 του παρόντος Συλλόγου εκ των μελών αυτού δι αρχαιρεσιών και κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, εκλέγεται επί πενταετεί θητεία νέα πενταμελής επιτροπή, εις ην περιέρχεται η Διοίκησις του Ιδρύματος εκ της κατά την πρώτην παράγραφον επιτροπής, η θητεία των μελών της οποίας λήγει ταυτοχρόνως.

3. Η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρον.

4. Γραμματεύς ορίζεται μέλος ή μη της Επιτροπής.

Άρθρον 5
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Διοικητική Επιτροπή εκλέγει τους υποτρόφους κατά τα εν τη διαθήκη οριζόμενα, εγκρίνει τους υπό του Προέδρου και του Γραμματέως καταρτιζόμενους προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Ιδρύματος, οίτινες υποβάλλονται προς έγκρισιν κατά τας διατάξεις του άρθρου 101 του Α.Ν.2039 1939 και εν γένει αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος εις την κατά νόμον διοίκησιν, διαχείρισιν και λειτουργίαν του Ιδρύματος.

2. Το Ίδρυμα αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος και εκτελεί τας ληφθείσας παρ αυτής αποφάσεις, έχων και την εν γένει επιμέλειαν των υποθέσεων τούτου.

Άρθρον 6
Τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής – Πρακτικά Συνεδριάσεων

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς μεν ανά τρίμηνον, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθή υπό του Προέδρου αυτής ή κατόπιν αιτήσεως δύο εκ των μελών της.

Οι προσκλήσεις δέον να κοινοποιώνται εις τα μέλη προ δύο τουλάχιστον πλήρων ημερών από της συνεδριάσεως, επί δε κατεπείγοντος θέματος και κατά την ημέραν ταύτης.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει εν απαρτία παρουσία τριών τουλάχιστο των μελών αυτής, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόν- των.

Εις περίπτωσιν ισοψηφίας κατισχύει η γνώμη υπέρ ης η ψήφος του Προέδρου.

3. Τα θέματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζει και εισηγείται ο Πρόεδρος. Τα πρακτικά τηρούνται υπό του Γραμματέως εις ίδιον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου, των παρόντων κατά την συνεδρίαση· μελών και του Γραμματέως.

Άρθρον 7
Καθήκοντα Γραμματέως

Ο Γραμματεύς επιμελείται της συγκεντρώσεως και υποβολής εις την Επιτροπήν των στοιχείων προς εκλογήν των εχόντων τα προσόντα υποτρόφων, εισπράττει και καταθέτει εις τινα των υπό του Α.Ν.2039 39 οριζομένων Τραπεζών τους πόρους και εισοδήματα της περιουσίας του Ιδρύματος και εν γένει εκτελεί πάσαν ανατιθεμένην αυτώ εντολήν της Επιτροπής.

Άρθρον 8
Δαπάναι της Επιτροπής

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής παρέχουν τας υπηρεσίας των δωρεάν, ουδεμιάς αποζημιώσεως καταβαλλομένης εις τούτους, πλην των τυχόν εξόδων κινήσεως των, των δαπανωμένων δι εξυπηρέτηση υποθέσεων του Ιδρύματος.

2. Εις τον Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται το απαιτούμενον δια την αγοράν γραφικής ύλης και την αντιμετώπιση κάθε συναφούς και αναγκαίας δια την λειτουργίαν της Επιτροπής δαπάνης χρηματικόν ποσόν, επί αποδόσει λ/σμού καθοριζόμενον ετησίως δι αποφάσεως της Επιτροπής.

Άρθρον 9
Αριθμός υποτρόφων
Ποσόν Υποτροφίας
Υποχρεώσεις Υποτρόφων

1. Ο αριθμός των κατ έτος υποτρόφων είναι ανάλογος προς τα εισοδήματα της περιουσίας του Ιδρύματος και τους τυχόν άλλους πόρους του προηγουμένου έτους.

2. Κατά τον καθορισμόν του χορηγουμένου εις έκαστον υπότροφον κατ έτος χρηματικού ποσού δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα έξοδα φοιτήσεως, κινήσεως, διατροφής και στεγάσεως αυτού κατά την διάρκειαν των σπουδών του, εν συνδυασμώ προς τας οικονομικός δυνατότητας του Ιδρύματος.

3. Εκαστος υπότροφος, μετά το πέρας των σπουδών του υποχρεούται να εργασθή εν Ελλάδι, εις τον οικείον επιστημονικόν κλάδον, τουλάχιστον επί μίαν πενταετίαν, αναλαμβάνων ενόρκως την προς τούτο υποχρέωσιν έναντι της Διοικητικής Επιτροπής.

Επίσης υποχρεούται κατ έτος να υποβάλει εις την Επιτροπήν συνοπτικήν έκθεσιν των σπουδών και επιτευγμάτων αυτού, επιβεβαιουμένων υπό της Διοικήσεως της Σχολής εν ή εκπαιδεύεται.

Άρθρον 10
Σύλλογος υποτρόφων και έργον αυτού

Όταν ο αριθμός των υποτρόφων, οίτινες επεράτωσαν τας σπουδάς των ανέλθη εις τριάκοντα, ούτοι, μερίμνη της κατά την πρώτην παράγραφον του άρθρου 4 του παρόντος Διοικητικής Επιτροπής, συγκροτούνται εις Σύλλογον, σκοπός του οποίου είναι η φροντίς περί της εν γένει προαγωγής του Ιδρύματος και η συνεργασία των μελών αυτού προς πνευματικήν και ηθικήν αναγέννηση της Ελλάδος και εκπλήρωση της πρωτοπορειακής αποστολής αυτής, της εκ της ιστορίας της επιβαλλομένης.

Άρθρον 11
Εποπτεία και Ελεγχος του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα υπόκειται εις την εν γένει εποπτείαν και τον Ελεγχον των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμφωνίας προς τας διατάξεις του Α.Ν.2039 1939 ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και εκάστοτε ισχύει.

Άρθρον 12
Τροποποίησις Οργανισμού

Ο παρών Οργανισμός δύναται να συμπληρωθή ή τροποποιηθή δια μεταγενεστέρου διατά/ματος, συμφώνως προς τα άρθρα 110 και 119 του Αστικού Κωδικός, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 98 του Α.Ν.2039 39. (Φ.Ε.Κ. 9 ΤΗΣ 18.1.1968 τ.Α’)

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΛΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 52/4.02.1975 (Φ.Ε.Κ. 19/10.02.2015)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Ιδρύματος «ΕΚΠΑ1ΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» κυρωθέντος δια του υπ αριθ. 38,1968 Β.Δ. τος (Φ.Ε.Κ. 9/Α,18.1.1968).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντες υπ όψει: 1) Τους όρους των από 15.1.1963 και 27.5.1964 συνισχυ-ουσών διαθηκών του Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου. 2) Τας διατάξεις των άρθρων: 119 του Αστικού Κωδικός, 99 του Α.Ν. 2039 39 και 4 και 12 του Οργανισμού του Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» κυρωθέντος δια του υπ αριθ. 38/68 Β.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 9, Α; 18.1.68), 3) Το υπ αριθ. 18, 21.9.1974 πρακτικόν του Διοικητικού Συμβουλίου του προδιαληφθέντος κοινωφελούς Ιδρύματος και 4) Την από 5.11.1974 σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, προτάσει των ημετέρων επί των Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσο-μεν:

Άρθρον μόνον

1. Τροποποιούντες την παράγραφον 1 του άρθρου 4 δια του υπ αριθ. 38/68 Β.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 9 Α 18.1.68) κυρωθέντος Οργανισμού του Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», συμπληρούμεν την διοίκησιν τούτου εις επταμελή, διοριζομένων νέων μελών αυτού, των Παναγιώτου Σακελλαρίου και Βασιλείου Σφηκάκη, πολιτικού συνταξιούχου και πολιτικού μηχανικού αντιστοίχως, προς πλήρωσιν ισαρίθμων θέσεων κενών, λόγω μη αποδοχής του λειτουργήματος του διοικητού του ιδρύματος τούτου υπό των δια της συστατικής πράξεως ορισθέντων τοιούτων, Λεωνίδου Φιλιππίδη και Δημητρίου Τσίριμπα.

2. Εις τους αυτούς επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 4 Φεβρουαρίου 1975
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ (Φ.Ε.Κ. 19 της 10.2.1975 τ. Α’)

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΛΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.1/3.10.1995 (Φ.Ε.Κ. 19.10.1995)

τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος «ΕΚΠΑ1ΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», το οποίο εγκρίθηκε με το αριθμ.  38/13.1.1968 Β.Δ/γματος τος (Φ.Ε.Κ. 9/Α), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 52/4.2.1975 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Α’ 19).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις από 15.1.1963 και 27.5.1964 ιδιόγραφες διαθήκες του Γεωργίου Θεοδ. Σακελλαρίου, με τις οποίεςς συνέστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», 2) Το αριθ. 38/13.1.1968 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ Α’9), με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του εν λόγω ιδρύματος, όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 52/4.2.1975 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Α’ 19) 3) τις διατάξεις των άρθρων α)12 του οργανισμού του ιδρύματος, β) 98 του Α.Ν. 2039/39 και γ)110 και 119 του Α.Κ., 4) Το άρθρο 164 του Α.Κ. σύμφωνα με το οποίο ο τύπος που ορίζει ο νόμος για τη δικαιοπραξία, απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της, 5. Την αριθ. 156/19.10.1992 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος και του από 5.7.1993 εγγράφου αυτής, 6. Τις από 1.11.1993, 22.3.1994 και 3.7.1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, 7. Την αριθ. πρωτ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β/7.3.1994).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», που εγκρίθηκε με το αριθ. 38/13.1.1968 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ Α’ 9, ως προς τα άρθρα 4,9 και 10 αυτού, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 «Διοίκηση του Ιδρύματος» προστίθεται νέα παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, ανικανότητας, έκπτωσης, αντικατάστασης ή θανάτου οποιαδήποτε μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, η αντικατάστασή του γίνεται με ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων μελών, προτιμωμένου, κατά την αντικατάσταση, προσώπου που έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/1939.

Οι παράγραφοι 3 και 4 το ιδίου άρθρου αριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 «Αριθμός υποτρόφων – ποσό υποτροφίας – υποχρεώσεις υποτρόφων» προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

«Οι όροι αυτοί δύναται να μην τηρηθούν, κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, εάν οι κοινωνικές συνθήκες και άλλοι αποχρώντες λόγοι καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη την εφαρμογή αυτών.

3. Στο τέλος του άρθρου 10 «Σύλλογος υποτρόφων και έργον αυτού» προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

«Εάν όμως, εν όψει των ισχυουσών εκάστοτε συνθηκών, δεν καθίσταται δυνατή, από οποιαδήποτε αιτία, η συγκρότηση συλλόγου υποτρόφων του ιδρύματος για τη συνέχιση της διοικήσεώς του, δύναται, κατόπιν προτάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, να παραταθεί η λειτουργία της, υπό την αυτή σύνθεση και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/1939.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 1995

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

   ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ