Επιστημονικά έργα & πραγματείες

Επιστημονικά έργα & πραγματείες

I. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

 1. Φιλοσοφικά μελετήματα. Η έννοια του Θεού κατά την σύνχρονον επιστήμην και φιλοσοφίαν. Αθήναι 1948.
 2. Τα προβλήματα της Φιλοσοφίας και η χρησιμότης αυτής. (Μελέτη δημοσιευ­θείσα εις το Περιοδικά/ «Προμηθεύς» έτος Α’, τευχ. 1ον, 1952).
 3. Θρησκεία και Φιλοσοφία. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμη­θεύς» έτος Α’, τευχ. 2ον, 1952).
 4. Ο Μακρόκοσμος και το νόημά του. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Α’, τευχ. 3ον, 1952).
 5. Ο μικρόκοσμος και το νόημά του. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Α’, τευχ. 4ον, 1952).
 6. Υπάρχει σχέδιον και σκοπός εις την φύσιν; (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Πε­ριοδικόν «Προμηθεύς», έτος Β’ τευχ. 4ον 1953).
 7. Επιστήμη και θαύμα. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Β’. τευχ. 5ον και 6ον, 1953).
 8. Η ηθική και τα προβλήματα της. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Γ, τευχ. 1ον, 1953).
 9. Η συμβολή των Ελλήνων εις την ηθικήν πρόοδον της ανθρωπότητος. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Γ, τευχ. 3ον).
 10. The Responsibility of Philosophy for the Actual Separation on Mankind into two Wrestiling Camps and Epicurus Oialectric Versus Pythagoras Dialectic.
 11. ΠρακτικάΦιλοσοφικούΣυμποσίουΑθηνών. Entretiens philosophiques d Ath-enes. 2-6 Απριλίου 1955.
 12. Proceedings of the 1st. World Congress of Pythagorean Organizations 15-12 August in Athens 1957.
 13. A New Method of Character Training 1956.
 14. An Effective Method of Improving Social Life. 1957. Ανακοίνωσις εις το Γ’ παγκόσμιον κοινωνιολογιών συνέδριον εν Αμστερνταμ, δημοσιευθείσα αγγλιστί εις το περιοδικόν «Etudesinternationalesdepsychologiecriminelle». No 2, Οκτώ­βριος – Δεκέμβριος
 15. Ο Ηθικός Εξοπλισμός της Νεότητος. Νέον Σύστημα Εκπαιδεύσεως. (Πραγμα­τεία δημοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Δ’. τευχ. 1ον. 1954).
 16. Η Φιλοσοφία της νέος μεθόδου μορφώσεως του χαρακτήρος. (Μελέτη δη­μοσιευθείσα εις το Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Ε’, τευχ. 3ον. 1956).
 17. Νέον σύστημα Ηθικής αγωγής μετά οδηγού εφαρμογής σ. 66,1957.
 18. Η έννοια των αρετών του Ηθικού χαρακτήρος. Αθήναι 1962.
 19. Πυθαγόρας, ο Διδάσκαλος των Αιώνων. Αθήναι, 1963.

II. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ

 1. Ψυχολογία του παιδός. Νέα Υόρκη 1922, σελ 320. Β’ εκδ. Αθήναι. 1930. σελ. 434. Γ” εκδ. 1935, σελ. 460. Δ’ εκδ. 1953, τομ. 2 σελ. 670.
 2. Πνευματικοί και εκπαιδευτικοί μετρήσεις Ελληνοπαίδων,
 3. Νέον είδος εξετάσεων.
 4. Μετρήσεις και στατιστικοί μέθοδοι εις την αγωγήν.
 5. Τεστ και μετρήσεις της επιδόσεως των Ελληνοπαίδων εις την Αριθμητικήν.
 6. Τεστ αναγνώσεως. (Εν Μεγ. Ελλην. Εγκυκλοπαίδεια).
 7. Οδηγίαι εις εκλογήν επαγγέλματος. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το εκπαιδευτικόν Περιοδικόν «Εργασία», τομ. 2, τευχ. 4 και 6.1924).
 8. Η ψυχολογική εξέτασις εις τον στρατόν. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις το οτρατιωτικόν Περιοδικόν «Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις» Αύγουστ. 1925).
 9. Μέθοδος επαγγελματικής κατευθύνσεως. (Περιοδ. «Παρθενών» τομ. Α).
 10. Αναγνώσεως ψυχολογία. Αριθμητικής ψυχολογία, Άλγεβρας τεστ, κ.α ψυχο­λογικά άρθρα, εν Μεγ. Ελλην. Εγκυκλοπαίδεια
 11. Η μέτρησις της ευφυίας μετ εφαρμογών εις την εκπαίδευσιν, τον στρατόν, την επαγγελματικήν κατεύθυνσιν και την ποινικήν δικαιοσύνην. Α εκδ. 1928. Β εκδ. 1952. Γ εκδ. 1955. Δ’ εκδ. 1958.
 12. Πνευματική ανάπτυξις του παιδιού. Αθήναι 1930.
 13. Επαγγελματική κατεύθυνσις νεανίδων. Έρευνα. Αθήναι 1931, σελ. 37.
 14. Πειραματική έρευνα του συναισθηματικού βίου. (Συμβολή εις την ψυχολογίαν, Αθήναι 1932, σελ. 144).
 15. Πειραματική έρευνα του συναισθηματικού βίου των ψυχοπαθών. Αθήναι 1932, σελ. 23.
 16. Η σημασία και αι κατευθύνσεις της συγχρόνου ψυχολογίας. (Λόγος εναρκτή­ριος εν τω Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη 12η Δεκεμβρίου 1934).
 17. Η Θρησκευτική πίστις και η σύγχρονος ψυχολογία.
 18. Η εμφάνισις της ήβης εν Ελλάδι. Θεσσαλονίκη 1937, σελ. 23.
 19. Η εξέλιξις του θρησκευτικού βίου του Ελληνος εφήβου. Εκδοσις Παν/μίου Θεσσαλονίκης 1938, σελ. 55.
 20. Το ψεύδος κατά την εφηβικήν ηλικίαν. Θεσ/νίκη 1938, σελ. 33.
 21. Αι προλήψεις και αι δεισιδαιμονίαι κατά την εφηβικήν ηλικίαν. Θεσσαλονίκη 1938.
 22. Τα διανοητικά διαφέροντα των εφήβων. Θεσσαλονίκη 1938, τευχ. 1 και 2. σελ. 24,16.
 23. Αι ανησυχίαι και τα συμπλέγματα των εφήβων. Θεσ/νίκη 1939, σελ 11.
 24. Ψυχολογία του εφήβου. Αθήναι 1939, οελ. 335. Β’ εκδ. 1957.
 25. Αι χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμενοι λέξεις της Ελληνική γλώσσης και το ορ­θογραφικών πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1940, σελ. 52.
 26. Μαρτυρία και πλάνη εν Ελλάδι και το πρόβλημα της ενηλικιώσεως του μάρ­τυρος. Θεσσαλονίκη 1939, σελ.
 27. Γενική Ψυχολογία. Αθήναι 1947, σελ. 592, Β’ εκδ. δίτομος 1955, σελ.
 28. Η διάγνωσις της προσωπικότητος μετά κλίμακος S.P.S εσταθμημένης εν Αμερική και Αθήναις, σελ. 295 μετ’ Αγγλικής περιλήψεως εκ σελ. 27, Αθήναι
 29. Η ψυχολογία της ηγεσίας. Αθήναι
 30. Η προσωπικότης των τροφίμων του Β.Τ.Σ. Κώ και τα αίτια της εγκληματικότητος αυτών. (Πορίσματα ερεύνης ακανοινωθέντα εις την «Ελληνικήν Ψυχολογικήν Εταιρείαν» την 23-2-1955 και 29-2-1956).
 31. Μαθηματική Ιδιοφυία – Ακουστικός αριθμομνήμων. (Ανακοίνωσις γενομένη εις την «Ελληνικήν Ψυχολογικήν Εταιρείαν» την 26-3-1955).
 32. Η συμπάθεια και ο οίκτος εν Ελλάδι. Ερευνα δημοσιευθείσα εις την Επιοτημο-νικήν Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, 1954-1955 και Αγγλιστί εις το εν Delhiτων Ινδιών περιοδικόν «EducationandPsychology)) Ιούνιος
 33. Η προσωπικότης του παιδός. (Μελέτη δημοσιευθείσα εις την Επιστημονικήν Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, 1053-1954).
 34. Η Ψυχολογία του ατόμου εν αντιβολή προς την Ψυχολογίαν της μάζης. (Με­λέτη ανακοινωθείσα εις την Ανωτ. Σχολήν πολέμου)
 35. Ο ψυχολογικός παράγων εις την Διοίκησιν. (Μελέτη ανακοινωθείσα εις την Ανωτ. Σχολήν Αεροπορίας)
 36. Η ψυχολογία της επιλογής. (Μελέτη ανακοινωθείσα εις τας Ανωτ. Σχολάς Ναυ­τικού και Αεροπορίας)
 37. Αεροπορική ψυχολογία (Εκδ. Γεν. Επιτ. Αεροπορίας)

III. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Η αυτοδιοίκησις εις το Σχολείον. (Πειράματα και πορίσματα τριετούς εφαρμο­γής αυτής εις σχολεία).
 2. Συμβολή εις την Ελληνική Εκπαίδευσιν.
 3. Education in Greece in 1926. (Μελέτηδημοσιευθείσαειςτηνεπετηρίδα«Year 6pok» τουInternational institut of Teachers College Columbia University τωνΗ.Π. Αμερικής
 4. Τα σημερινά προβλήματα της Ελληνικής εκπαιδεύσεως. Συμβολή εις την φιλοσοφίαν της Ελληνικής αγωγής. (Τομ. 1, Μέση Εκπαίδευσις).
 5. The Role of Thinking in Character Formation. Athens, 1928
 6. Ελεγχος των εισηγήσεων της Φιλοσ. Σχολ. του Πανεπιστ. θεσ/νίκης. Περί πληρώσεως της έδρας της παιδαγωγικής. Αθήναι
 7. Education Progress in Greece in 1936. (Μελέτηδημοσιευθείσαειςτηνεπετη­ρίδα«Year Book» τουInternational Institut of Teachers College Columbia Univ­ersity τωνΗ.Π. Αμερικής
 8. Τα σημερινά προβλήματα της Πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως. Αθήναι 1936.
 9. Υγιεινή του μαθητού. Εκδ. Β . Αθήναι 1936, σελ. 127.
 10. Τα προβλήματα της εκπαιδευτικής ανασυγκροτήσεως. Περιοδικόν «Προμη­θεύς», έτος Α’. τευχ. 1ον 1952
 11. Προς την μεταπολεμκήν εκπαίδευστν του έθνους. Αθήναι. 1946.
 12. Αι σημερινοί κατευθύνσεις της Ελληνικής παιδείας. Αι κατευθύνσεις της λαϊκής παιδείας. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Α’, τευχ. 2ον. 1952).
 13. Το δημοσιοϋπαλληλκόν πρόβλημα εν Ελλάδι και η Μέση Παιδεία.
 14. Το πρόβλημα των εισιτηρίων εξετάσεων. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Β’ τευχ. 2ον, 1953).
 15. Πως πρέπει να γράφωνται επιστημονικοί διατριβαί, μελέται και βιβλία. (Περι­οδικόν «Προμηθεύς», έτος Β’, τευχ. 5ον. 6ον).
 16. Ο αναλφαβητισμός εν Ελλάδι. (Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Γ’ τευχ. 1ον).
 17. InMemoriamRudolfRintner. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Γ’. τευχ. 1ον).
 18. Η ηθική μόρφωσις και ο τρόπος πραγματώσεως αυτής. Πως το Σχολείον δύ­ναται να μόρφωση ηθικούς χαρακτήρας.
 19. Τα προβλήματα της αναγνώσεως. (Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Α’, τευχ. 1ον, 1959).
 20. Η Ανωτάτη Γυναικεία Εκπαίδευσις εν Ελλάδι.(Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Π. τευχ. 1ον. 1953).
 21. Η επιβαλλομένη εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Ελλάδι. (Περιοδικόν «Προ­μηθεύς» έτος Στ . τευχ. 5ον και 6ον. 1957 και Επιστ. Επετηρ. Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 1957-1958).
 22. Δελτίον Ασκήσεως Αρετών. Αθήναι 1955. Το αυτό εις την Ιοπανικήν, Αγγλικην κ.λ.π.
 23. Αι επιταγαί του 21 και αι κατευθύνσεις του Εθνους. Αθήναι 1953

IV. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ

 1. Το έγκλημα εν Ελλάδι. Αθήναι 1932, σχ. μέγα, σελ. 32.
 2. Στοιχεία Κοινωνιολογίας μετ εφαρμογών και ασκήσεων. Αθήναι 1933, οελ. 349. Β’ εκδ. υπό τίτλον Κοινωνιολογία. Λευκωσία 1949, οελ. 408.
 3. Η εξέλιξις της ηθικής κρίσεως του Ελληνος εφήβου. (Έρευνα ανακοινωθείσα εις την Ακαδημίαν Αθηνών. Πρακτικά Ακαδημίας, 12.1937).
 4. Η κοινωνική ζωή και τα κοινωνικά διαφέροντα των Ελλήνων εφήβων. Θεσσα­λονίκη 1939.
 5. Το κακόν εν τω κόσμιο και η Κοινωνική Πρόοδος. Αθήναι 1950.
 6. Το πρόβλημα της ποινικής ενηλικιώσεως εν Ελλάδι. Αθήναι 1950.
 7. Η συμβολή των Ελλήνων εις την Κοινωνιολογίαν. I. Η προαριστοτελική περίο­δος. (Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Α’. τευχ. 4ον. 1952).
 8. Ο Πλήθων ως Κοινωνιολόγος (Ανατ. εκ του ΚΓ’ τομ. της Επετηρίδος της Εται­ρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1953).
 9. Η χαρτοπαιξία, τα αίτια και τα μέσα προλήψεως και αναστολής αυτής. (Περι­οδικόν «Προμηθεύς», έτος Γ’ τευχ. 2ον, 1954).
 10. Ο γάμος και η εν αυτώ ευτυχία. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Α’, τεύχος 2ον. 1952).
 11. Ποία τα αίτια της αυξούσης εν Ελλάδι παιδικής εγκληματικότητος και ποία τα κατάλληλα μέτρα προς αντιμετώπισα της. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Β’, τευχ. δον και 6ον).
 12. Τα παθολογικά φαινόμενα της Κοινωνίας. Η πτώχεια (Περιοδικόν «Προμη­θεύς» έτος Ε’, τευχ. 4ον 1956).
 13. Το ραδιόφωνον και η σημασία αυτού δια την κοινωνίαν. (Περιοδικόν «Προμη­θεύς», έτος Β’, τευχ. δον και 6ον).
 14. Αι κοινωνικοί σχέσεις της θρησκείας. (Περιοδικόν «Προμηθεύς», έτος Δ’ τευχ. δον, 6ον 1955).
 15. Νεότης και Εγκλημα. (Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Δ’ τευχ. 2ον, 1955).
 16. Οι οίκοι περιορισμού των εγκληματούντων ανηλίκων. Το πρότυπον ίδρυμα του Cleveland, Ohio(Περιοδικόν «Προμηθεύς» έτος Β’ τευχ. 2ον).
 17. Pythagoras and the Prevention ot Crime and the Therapy of Functional Mental Illness. Premier Congress International de Prophylaxie Criminelle. Paris
 18. Pythagoras and the Reformation of Prisoners (2nd World Progress of Pyth­agorean Organizations).