Διαθήκη

Διαθήκη

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η διαθήκη μου

 

Ο υπογεγραμμένος Γεώργιος θεοδ. Σακελλαρίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προς την δύσιν του βίου μου κλίνων και αγνοών την ώραν της εισόδου μου εις τον Πνευματικόν Κόσμον. δια την παρούσης διαθήκης μου καθορίζω ως εξής μετά θάνατον την διάθεσιν της περιουσίας μου, ην διά τιμίων μέσων εκτησάμην:

1ον.

Εγκαθιστώ κληρονόμον μου το διά της παρούσης μου συνιστώμενον Ίδρυμα υπό το όνομα Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου.

2ον. Σκοπός του Ιδρύματος

Σκοπός του Ιδρύματος έσται η δια των πόρων και επιδομάτων της περιουσίας μου και πάσης άλλης ενδεχομένως προσκτηθησομένης χορήγησις υποτροφιών, δια σπουδάς νέων και νεανίδων εκ της επαρχίας Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και εν ισοτιμία κατά προτίμησιν εκ της γενέτειρας μου Διβρίτσης (Δήμητρας) καταγόμενων, διακρινομένων δια το εξαίρετον ήθος και την εις τας σουδάς των επίδοσιν. Εν τυχόν ανυπαρξία τοιούτων νέων και νεανίδων, θα αναζητούνται ούτοι εις τας λοιπός επαρχίας του Νομού Αρκαδίας ή εις όλην την επικράτειαν.

3ον. Περιουσία και πόροι του Ιδρύματος

Περιουσία και πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Τα δύο εν Παλαιώ Φαλήρω και παρά την οδόν Νηρηίδων 16 ακίνητα κτήματα μου μετά της περιοχής των, β) Η εν Βυτίνη επαυλίς μου (VILLA ΑΝΝΑ) μετά του πέριξ αυτής κτήματος μου, γ) Το ερείπιον της εν Περτουλίω Θεσσαλίας επαύλεώς μου «Αρκαδίας», πυρποληθείσης υπό των Γερμανών το 1942 και η περιοχή της, δ) Αι κατά τον θάνατόν μου εν ταις Τραπέζαις (Εθνική, Εμπορική και Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον) καταθέσεις χρημάτων μου και τα κατά τον αυτόν χρόνον ευρεθησόμενα εν θυρίδι 185 του χρηματοφυλακίου Εθνικής Τραπέζης χρηματόγραφό μου (ομολογίαι) και εις ξένον νόμισμα, ε) Τα εν τω χρηματοκιβώτιο της οικίας μου φυλασσόμενα και στ) Τα απώλητα αντίτυπα των εν τη αποθήκη Βιβλιοπωλείου «Εστία» (Κολλόρου) και εν τη οικία μου συγγραμμάτων μου.

Δια την εις το διηνεκές εκτέλεσιν του ως άνω σκοπού του Ιδρύματος τα ακίνητα θα δύνανται να απαλλοτριώνται μόνον εφ’ όσον δια του τιμήματός των θα δύνανται να αγορασθώσιν άλλα μάλλον προσοδοφόρα. Ωσαύτως και τα χρηματόγραφα δύνανται δι΄ ομοφώνου αποφάσεως της Επιτροπής να μετάτραπώσι προς μείζονα ασφάλειαν και απόδοσίν των ή να αγορασθώσι δι΄ αυτών ακίνητο.

4ον. Διοίκησις του Ιδρύματος

α) Το Ιδρυμα θα διοικείται υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ του κυρίου Ιωάννου Παπασταύρου. Καθηγητού Πανεπιστημίου. Στυλ. Κορρέ, Καθηγητού Πανεπιστημίου. Θεοδώρου Παρασκευοπούλου. τέως Εκπαιδ. Συμβούλου. Αναστασίου Καψάνη, δικηγόρου, Κων/νου Ρουσοπούλου, Αρχιτέκτονος και αναπληρωματικού Δημ. Τσίρμπα. Γεν. Επιθεωρητού Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως. (I. Το εδ. αυτό αντικατεστάθη από τον από 27 5 1964 κωδίκελλο της διαθήκης.).

β) Η Διοικούσα Επιτροπή θα εκλέξη εκ των μελών της τον Πρόεδρον αυτής, όστις θα εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον πάσης Αρχής και παντός τρίτου.

γ) Όταν ο αριθμός των υποτρόφων ανέλθη εις τριάκοντα, αυτοί, μερίμνη της Δ. Επιτροπής, συγκροτούνται εις Σύλλογον, εκ των μελών του οποίου εκλέγονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων δια μίαν πενταετίαν ίσα τον αριθμόν μέλη, άτινα θα αποτελούν την νέαν Διοικητικήν Επιτροπήν του Ιδρύματος, ανανεουμένην ομοίως ανά πενταετίαν και ήτις θα παραλαμβάνη την περιουσίαν και διεύθυνσιν του Ιδρύματος, συμφώνως τω Νόμω,. παυούσης πάσης αναμίξεως περαιτέρω της προτέρας Επιτροπής εις την διοίκησιν του Ιδρύματος.

δ) Η Διοικητική Επιτροπή, διαχειριζόμενη την περιουσίαν του Ιδρύματος, θα εκλέγη τελικώς τους εκ των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών ή των τριών καθηγητικών Σχολών υποτρόφους, ίνα συνεχίσουν τας σπουδάς των εις ανώτερα Ιδρύματα εν Ελλάδι ή τω εξωτερικώ εις τας επιστήμας: Φιλοσοφίαν, Κοινωνιολογίαν, Ψυχολογίαν και Παιδαγωγικός επιστήμας. ας εθαύμασα εν τω βίω μου.

ε) Η Δ. Επιτροπή, εξαιρετικώς προκειμένου περί μεγαλοφυών παίδων εν τη παντοία τέχνη, ή περί αποφοίτων αριστούχων Μέσης Παιδείας, δύναται να χορηγή υποτροφίαν εις τους αριστούχους τούτους προς περάτωσιν των σπουδών των και καλλιέργειαν του ταλάντου αυτών εις σχολεία ανώτερα Μέσης ή Ανωτέρας Παιδείας.

στ) Εάν η Δ. Επιτροπή θεώρηση αναγκαίον δύναται να προσλάβη Γραμματέα αυτής επί μισθώ 500 δραχ. μηνιαίως.

ζ) Η Δ. Επιτροπή καθιστά δι αποφάσεως της υποτρόφους όσους επιτρέπουσι κατ’ έτος τα εισοδήματα του Ιδρύματος, θα συνεχίζη δε την υποτροφίαν προς όσους εξακολουθώσι να αριστεύουν πάντα εις τας σπουδάς των μέχρι πέρατος αυτών, θα διακόπτη δε αντιθέτως την υποτροφίαν εις τους υστερούντος.

5ον.Τρόπος και Κριτήρια Επιλογής Υποτρόφων

Υπότροφοι εκλέγονται οι διακρινόμενοι διά το εξαίρετον αυτών ήθος και την εις τας σπουδάς των επίδοσιν. Και η μεν επίδοσις εις τας σπουδάς θα ελέγχεται εκ του βαθμού του πτυχίου των (8-10), το δε ήθος εκ της προόδου αυτών εις τας 12 αρετάς, τας κοσμούσας τον ηθικό χαρακτήρα, τας περιλαμβανόμενος εν τω Νέω Συστήματι ηθικής αγωγής. Την εις τας αρετάς ταύτας επίδοσιν η Δ. Επιτροπή θα κρίνη επί τη βάσει ομοίως των 12 αρετών. Την επίδοσιν ταύτην, εις τας αρετάς η Επιτροπή δύναται να πληροφορήται απευθυνόμενη εις οιανδήποτε Αρχήν ήθελε κρίνη σκόπιμον.

Οι προς κρίσιν υποψήφιοι, προκειμένου να σπουδάσωσιν εις το εξωτερικόν, απαραιτήτως δέον να είναι αρτίως κάτοχοι μιας ξένης γλώσσης (Αγγλικής, Γερμανικής. Γαλλικής ή Ιταλικής), προτιμούνται δε εκ των διδασκάλων και καθηγητών, οι εφαρμόσαντες εις τα σχολεία των το «Νέον» Σύστημα ηθικής αγωγής.

6ον. Υποχρεώσεις Υποτρόφων

Οι υπότροφοι υποχρεούνται μετά το πέρας των σπουδών των να εργασθώσιν εν Ελλάδι εις τους οικείους επιστημονικούς κλάδους τουλάχιστον εις μίαν πενταετίαν, αναλαμβάνοντες ενόρκως τας προς τούτο υποχρεώσεις ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής. Υποχρεούνται ωσαύτως κατ’ έτος να υποβάλωσιν εις την Διοικούσαν Επιτροπήν συνοπτικήν έκθεσιν των σπουδών και επιτευγμάτων αυτών, επιβεβαιουμένην υπό της διοικήσεως της Σχολής, εν η εκπαιδεύονται.

7ον. Σύλλογος υποτρόφων και έργον αυτού

Σκοπός του κατά το άρθρον 4έδαφ. γ ιδρυομένου Συλλόγου έσται: α) Η φροντίς περί της εν γένει προαγωγής του Ιδρύματος και η συνεργασία των μελών αυτού προς πνευματικήν και ηθικήν αναγέννησιν της Ελλάδος και εκπλήρωσιν της πρωτοπορειακής αποστολής αυτής της εκ της ιστορίας της επιβαλλομένης, β) Η διαχείρισις και η επαύξησις των πόρων του Ιδρύματος και η δια παντός πρόσφορου μέσου εκπαιδευτική προαγωγή της χώρας, γ) Η χρηστή διοίκησις του Ιδρύματος.

8ον. Γραμματεία του Ιδρύματος

Έργον του κατά το άρθρον 4 εδ. στ’ δυναμένου να προσληφθή Γραμματέως έσται: I) Επιμέλεια της συντάξεως και διακοινώσεως κατά τας οδηγίας της Διοικούσης Επιτροπής της προσκλήσεως των υποψηφίων υποτρόφων. 2) Η υποβολή εις την Διοικούσαν Επιτροπήν άπαξ του έτους τον συγκεντρουμένων στοιχείων προς εκλογήν των εχόντων τα προσόντα υποτρόφων. 3) Η είσπραξις και κατάθεσις εις Τράπεζας των πόρων του Ιδρύματος. 4) Η προσυπογραφή μετά του Προέδρου και αποστολή των ενταλμάτων πληρωμής εις τους υποτρόφους και 5) Η εκτέλεσις πάσης επ’ ωφελεία του Ιδρύματος υποδείξεως του Προέδρου της Δ. Επιτροπής.

9ον. Κληροδοσία εις συγγενείς και άλλα πρόσωπα

α) Τα εν τη οικία μου αργυρά σκεύη, ανερχόμενα εις 126 τεμάχια, θα διανεμηθώσιν εις τους κάτωθι συγγενείς μου: I) Αδελφήν μου Παναγιώταν Π. Γιαννακέα. 2) Ανεψιάς μου Μαρίαν Ευαγγέλου Αλεξοπούλου, 3) Καλλιόπην Δ. Κριεκούκια και Θεοδώραν Ρ. Στασινόπουλου. Η διανομή αυτή θα γίνει αναλόγως του βάρους αυτών.

β) Η εν τω χρηματοκιβώτιο της οικίας μου φυλασσόμενη αδαμαντοκόλλητος καρφίτσα της συζύγου μου θα δοθή είς την μικρανεψιάν μου Ανναν Ευάγγ. Αλεξοπούλου, το δε αδαμαντοφόρον δακτυλίδιον της συζύγου μου θα δοθή εις την μικρανεψιάν μου Μίναν Ευαγγ. Αλεξοπούλου. Εις τον μικρανεψιόν μου Τάκην Γ. Φωτόπουλον θα δοθή το ξίφος μου. Το ραδιόφωνόν μου GRUDING μετά του PICK – UP θα δοθή εις την μικρανεψιάν μου Ολγαν Γ. Φωποπούλου. Η γραφομηχανή θα δοθή εις τον μικρανεψιόν μου Χρίστον Βασ. Φωτόπουλον. Εις την μικρανεψιάν μου Αννα Θεοδοσίου Σακελλαρίου θα δοθή το χρυσόν ωρολόγιον της συζύγου μου. Εις τους δύο ανεψιούς μου Πάνον Θεοδ. Σακελλαρίου και Βασίλειον Θεοδ. Σακελλαρίου κληροδοτώ την βιβλιοθήκην μου και το εκ μαονίου γραφείον μου, εκτός των ιδίων μου συγγραμμάτων. Εις δε την οικονόμον μου χήραν Αικατερίνην Σπεράντζα θα δοθώσι 10.000 -δέκα χιλιάδες – δραχμές. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ των ανεψιών μου εις την διανομή, ορίζω διαιτητήν, τον φίλον μου κ. Κωνσταντίνον Ρουσόπουλον, Μηχανικόν, τον παρακαλώ, ίνα αναλάβη και την μέριμνα ταύτην. Τέλος πάντα τα έπιπλα, σκεύη, είδη κλιματισμού και αμφιέσεως και λοιπά εν ταις οικίαις μου ευρεθησόμενα αντικείμενα θα διατεθώσι κατά την κρίσιν της Δ. Επιτροπής υπέρ του Ιδρύματος.

Την παρούσαν συνέταξα απ’ αρχής μέχρι τέλους ιδιοχείρως εν τω γραφείω της οικίας μου εν Παλ. Φαλήρω σήμερον τη 15η – δεκάτη πέμπτη -του μηνός Ιανουαρίου 1963.