Άννα Σακελλαρίου

Άννα Σακελλαρίου

ΑΝΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Την Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση της έλαβε εις την πόλιν Κλήβελαντ, πλησίον της οικογενείας της υπό την πατρικήν στέγη και προστασίαν. Την Πανεπιστημιακήν τοιαύτην απέκτησε μακράν της οικογενείας της εις το Πανεπιστήμιον COLUMBIA εις την Νέαν Υόρκην. Το Πανεπιστήμιον τούτο, ας σημειωθή, υπήρξε και παραμένει ακόμη ένα από τα πλέον αξιόλογα Πανεπιστήμια του Κόσμου. Ο τίτλος των σπουδών της ήτο: TEACHERS COLLEGE COLUMBIA UNIVERSITY B.S. Συνεχίσασα όμως μετά ταύτα τας σπουδάς της, δηλαδή μετά τη λήψη του πτυχίου της έλαβε ευρυτέραν μόρφωσιν, ως και δίπλωμα Επιθεωρητού Σχολείων.

Κατά την διάρκειαν της φοιτητικής της ζωής εις το Πανεπιστήμιον εγνωρίσθη, συνεδέθη και συνεζεύχθη με τον εκεί μετεκπαιδευόμενον τότε, εσωτερικόν υπότροφον του αυτού Πανεπιστημίου φιλόλογον καθηγητήν Γυμνασίου Γεώργιον Θ. Σακελλαρϊου, τελέσαντες τους γάμους των την 13 Νοεμβρίου 1922.

Μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών τους και την άφιξίν τους εις την Ελλάδα κατά το έτος 1923, η Αννα Γ. Σακελλαρϊου, κεκτημένη των ανωτέρω τίτλων σπουδών, προσελήφθη ως καθηγήτρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων ΑΘηνών, το οποίον τότε λειτουργούσε εις το Παλαιόν Φάληρο. Εδίδαξεν δε επί σειράν ετών και συγκεκριμένα από το έτος 1923 έως το 1935, ότε διέκοψε, και από το έτος 1947 μέχρι το έτος 1949, φιλολογίαν, παιδαγωγικά και ψυχολογίαν.

Κατά την διάρκειαν ασκήσεως των καθηκόντων της διεκρίθη αμέσως δια την επιστημονικήν της ευρύτητα και πληρότητα, δια το εκπαιδευτικόν της ενδιαφέρον και την αφοσίωσίν της εις το καθήκον, ως και δια την εξαίρετον αγωγήν της, εξετιμήθη βαθύτατα δια τα προσόντα της ταύτα από τους συναδέλφους της και τους προϊσταμένους της και αγαπήθηκε πολύ από τας μαθήτριας της, αι οποίαι, μητέρες κατόπιν με παιδιά, της εξεδήλωναν οπουδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπον ήρχοντο εις επαφήν, τον βαθύν των σεβασμόν και την θερμήν των αγάπην και αφοσίωσίν.

Η Αννα Γ. Σακελλαρίου έζησε με τον σύζυγόν εις το Παλ. Φάληρον, εν αρχή μεν εις την οδόν Ναϊάδων 14, εν συνεχεία δε εις την ιδιόκτητον έπαυλιν αυτών εις την οδόν Νηρηίδων 14, νυν 16, μέχρι του θανάτου της, με μίαν διακοπήν, λόγω μετοικήσεως εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης από το έτος 1937 μέχρι το έτος 1940. Εις την Θεσσαλονίκην διέμενε εις την παραλίαν εις τα νεόδμητα τότε μέγαρα Κονιόρδου και έπειτα αδελφών Σαμαρά.

Απεβίωσε την 9 Σεπτεμβρίου του έτους 1961 εις το Νοσοκομείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού των Αθηνών και ετάφη την επομένην εις το Νεκροταφείον του Παλ. Φαλήρου, εις ιδιόκτητον τάφον με δύο σαρκοφάγους, τον οποίον τάφον εις πολύ προγενέστερον χρόνον προ του θανάτου της είχεν αγοράσει και φιλοτεχνήσει το ζεύγος. Μετά τριετίαν από του θανάτου της, ήτοι την 30.12.1964. αποβιώσας και ο σύζυγο της, την ηκολούθησε εις την αιωνίαν ζωήν και ετάφη εις την διπλανήν σαρκοφάγον, ώστε τόσον εν ζωή, όσον και μετά θάνατον να είναι ο ένας και πάλιν πλάι εις τον άλλον, δηλαδή πάντα ενωμένοι.

Ο σύζυγος της, συντάσσων την τελευταίαν προ του θανάτου του αφιέρωσιν εις το τελευταίον πνευματικόν του τέκνον, το σύγγραμμα του «ο Πυθαγόρας», έγραψε δια την σύζυγόν του Αννα: «Το έργον τούτο ευλαβώς αφιερούται εις την ιεράν μνήμην της πολύκλαυστου συζύγου μου Αννης. το γένος KIRSCHNER, καθηγήτριας του Αμερικανικού Κολλεγίου, της αγίας αυτής γυναίκας, ήτις επί τεσσαράκοντα συναπτά έτη υπήρξεν ο εμπνευστής μου, ο σύμβουλος μου και η λατρεία μου».

Το ατυχές, λυπηρόν και αξιοσημείωτον γεγονός δια το ζεύγος τούτο ήτο ότι δεν απέκτησαν φυσικά τέκνα και ως εκ τούτου δεν εγκατέλειψαν απογόνους, ίνα συνεχίσουν το όνομα και το έργον τους, δηλαδή της τελειότητος του ανθρώπου, τουτέστιν της πανανθρώπινης κοινωνίας δια της καλλιέργειας των αρετών και της αποφυγής των κακιον τάσεων και πράξεων.

Δια τούτο εις χρόνον πολύ προγενέστερον του θανάτου των απεφάσισαν από κοινού οι σύζυγοι και άφησαν τα πνευματικά τους δημιουργήματα, τα περιουσιακά τους αποκτήματα και την γονικήν τους στοργήν προς το θετόν τέκνον τους, δηλαδή προς το «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» με αποστολήν να μεταφέρη την γονικήν στοργήν εις τα φυσικά τέκνα τους τα Ελληνόπουλα, κατά τα οριζόμενα της διαθήκης, δια πανεπιστημιακός και μεταπτυχιακός σπουδάς εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή.